СЕКРЕТАРИЈАТ

Stanisav MasalovicАдминистративне и техничке послове који су у функцији наставе и науке обављају запослени у Секретаријату. Секретаријатом руководи секретар Правног факултета. Он заступа Факултет у пословима које му повери декан, припрема предлоге нормативних аката, стара се о спровођењу одлука факултетских органа, непосредно координира рад стручних и техничких служби које су у саставу Секретаријата и обавља друге послове по налогу декана.

В.Д. Секретара Правног факултета у Новом Саду је Станисав Масаловић, дипломирани правник.
Досадашњи секретари Правног факултета: Константин Поповић (1959–1973), Никола Вујашковић (1973–1975), Слободан Влаисављевић (1975–1978), Јероним Чутурић (1978- 1991), мр Александар Радованов (1991–1994), Михаило Нешковић (1994-2009) и Биљана Томић-Узелац (2009-2016).

 

БИБЛИОТЕКА

 Библиотека ПDanijela Arsenijevicравног факултета у Новом Саду у својим фондовима располаже са преко 350.000 библиотечких јединица од којих већину чине монографије и серијске публикације. Значајан део фонда чине стране публикације као и коментари закона, збирке судских одлука, енциклопедије, речници и лексикони. Фондови библиотеке су богати и ретким издањима. Крајем 2019. године у фонду Бибиотеке се налазило 76427 књига, 1642 наслова часописа, 1510 библиотечких јединица мултимедијалне грађе. Библиотечки фонд покрива све области права, а садржи и мноштво наслова из историје, социологије, филозофије, економије, религије и сл. Библиотека у штампаном облику, поседује службена гласила бивше СФРЈ и свих њених република чланица. Службена гласила Републике Србије поседује у штампаном и електронском облику. Осим тога, Факултет је деценијама био депозитар свих званичних издања СР Немачке, Мађарске, Румуније и некадашње Источне Немачке (ДДР). Библиотека је путем академске мреже повезана на Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку (КОБСОН), чиме својим корисницима обезбеђује приступ великом броју страних часописа и књига индексираним у реномираним правним базама као што су: HeinOnline, EBSCO, JSTOR, Kluwer, SAGE, Wiley, Oxford Journals, Springer и многe друге. У склопу Библиотеке налазе се две читаонице. Већа, у два нивоа, са 140 места, намењена је за рад и учење студената. Мању читаоницу, у којој се налазе најновији бројеви часописа и службених гласила, користе наставници и сарадници. У читаоници се налази 10 рачунара за претраживање фонда Библиотеке и правних база. У њој је могуће бежично повезивање преносних рачунара путем бесплатне Wi Fi мреже.

У Библиотеци раде библиотекари: Зора Влајковић-Вајдле и Биљана Томић-Узелац и књижничар: Светислав Исаков.

Управник Библиотеке је Данијела Арсенијевић.

Досадашњи управници Библиотеке: Милош Стојановић (1960-1977), Магдолна Нађ (1978-1991) и Радмила Дабановић (1991-2020).

СЛУЖБА ЗА НАСТАВУ

 Milan-BabicСлужба за наставу врши све послове везане за упис и испис студената, припрема распоред часова предавања и вежби, оверава семестре и године студија, прима и обрађује пријаве за полагање испита, води евиденцију о положеним испитима, припрема уверења и службене извештаје из своје надлежности, обрађује документацију за издавање диплома о завршеним основним и последипломским студијама и обавља друге послове по налогу декана и продекана. У служби радe Снежана Качавенда, Предраг Јованов, Светлана Трбојевић, Даница Милановић и Јелена Бркић, референти.

 Шеф Службе за наставу је Милан Бабић, дипломирани правник.

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА

Tanja PetrovicСлужба рачуноводства обавља послове у вези са финансијским пословањем Факултета. Опремљена је компјутерима и другим савременим техничким помагалима. У служби раде референти Босиљка Павловић и Милана Црвени.

Руководилац финансијско-књиговодствених послова је Тања Петровић, дипломирани економиста.

Досадашњи руководиоци службе: Смиљана Сауер (1959–1971), Милутин Попов (1971- 1975), Душко Лаковић (1976–1977), Милан Николић (1977–1978) Мира Билер (1978–1982), Јовица Козловачки (1983-2000), Босиљка Павловић (2000) и Јовица Козловачки (2000-2007).

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Snezana PetrovicОбављање административних и техничких послова поверено је запосленима у Служби за опште и заједничке послове.

Шеф службе за опште и заједничке послове је Снежана Петровић, дипломирани правник.

У Служби раде: Јасминка Фаркаш, Душица Козић, референти за опште и заједничке послове; Сузана Новитовић, дактилограф; Владимир Ботић, информатичар; Драган Остојић, домар-економ; портир: Милан Љубинковић; раднице на одржавању чистоће: Коса Ковачевић, Невенка Ковачевић, Соња Мијатовић, Олга Марковић и Алена Абеловски.

Претходни руководилац Службе био је Бранислав Милинков.

ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ И СКРИПТАРНИЦА

Правни факултет од 1990. године има сопствени Центар за издавачку делатност који објављује уџбенике, приручнике и научне монографије наставника и сарадника Правног факултета у Новом Саду према плану и програму који сваке године утврђује Издавачки савет. Чланови Издавачког савета су: проф. др  Ранко Кеча, проф. др Љубомир Стајић, доц. др Драгиша Дракић, др Владимир Марјански и мр Радмила Дабановић. Издавачки савет поред наведена три изабрана члана чине и два члана по функцији: декан Правног факултета и управник Центра за издавачку делатност.
Факултетске публикације се продају у скриптарници и посредством књижарске мреже. Осим тога, скриптарница за потребе студената обезбеђује уџбенике и приручнике других издавача.
Радом Центра за издавачку делатност, као и скриптарницом која је у њеном саставу, руководи управник – проф. др Љубомир Стајић. Главни и одговорни уредник монографских издања је мр Радмила Дабановић, секретар Центра је др Владимир Марјански. За продају публикација задужени су Радивој Малешевић и Жељко Мирић.

Организација факултета

ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА

Ради ефикаснијег остваривања наведених делатности, у оквиру Факултета формирани су посебни органи управљања, стручни органи и пратеће службе. Функцију управљања врше декан, четири продекана и Савет факултета. Стручни органи су Наставно-научно веће Правног факултета и већа катедара. За обављање административних, стручних и техничких послова задужен је Секретаријат у чијем саставу су Служба за опште и заједничке послове, Служба за наставу, Служба рачуноводства. Центар за издавачку делатност са скриптарницом и Библиотека су посебне организационе јединице.

ДЕКАНАТ

Радом Правног факултета руководи декан којег бира Савет Правног факултета из реда професора, на предлог Наставно-научног већа. Он предлаже основе пословне политике, унутрашњу организацију, одлучује о захтевима студената, доноси појединачне акте у оквиру своје надлежности, стара се о спровођењу одлука и закључака факултетских органа и обавља друге послове предвиђене законом, Статутом и другим општим актима. Декан је одговоран за остваривање образовне и научне делатности на Факултету. У обављању тих послова помажу му продекан за наставу, продекан за финансије, продекан за међународну сарадњу, продекан за науку и секретар деканата.

Садашњи деканат Правног факултета у Новом Саду чине: проф. др Бранислав Ристивојевић, декан (од 1. октобра 2018. године), проф. др Татјана Бугарски, продекан за наставу, проф. др Слободан Орловић, продекан за финансије, проф. др Гордана Дракић, продекан за науку и доц. др Бојан Тубић, продекан за међународну сарадњу. Секретар деканата је Марија Комароми.
Досадашњи декани Правног факултета у Новом Саду: проф. др Александар Магарашевић (1959–1962), проф. Тоша Тишма (1962), проф. др Владимир Капор (1962–1966), проф. др Ратко Пешић (1967–1969), проф. др Никола Воргић (1969–1973), проф. др Славко Царић (1973–1975), проф. др Милош Стеванов (1975–1979), проф. др Младен Стојанов (1977–1979), проф. др Момчило Грубач (1979–1981), проф. др Милијан Поповић (1981–1983), проф. др Милорад Јосиповић (1983–1985), проф. др Љубиша Милошевић (1985–1987), проф. др Славко Царић (1987–1989), проф. др Антун Маленица (1989–1991), проф. др Зоран Стојановић (1991–1992), проф. др Драган Милков (1992-1998), проф. др Љубомирка Кркљуш (1998–2000), проф. др Ранко Кеча (2000), проф. др Срђан Шаркић (2000–2002), проф. др Душан Николић (2002-2004), проф. др Олга Цвејић Јанчић (2004-2006), проф. др Ђорђе Попов (2006-2009), проф. др Ранко Кеча (2009-2015), проф. др Љубомир Стајић (2015-2018).

САВЕТ ФАКУЛТЕТА

Савет Факултета је орган управљања на Факултету. Њега именује и разрешава оснивач – Влада Аутономне Покрајине Војводине. За чланове Савета именују се, с једне стране, истакнути представници друштвене заједнице, а са друге, запослени на Факултету и студенти. Савет Факултета одлучује о коришћењу средстава факултета, доноси годишњи програм рада и план развоја, усваја финансијски план, годишњи обрачун и извештај о пословању, доноси опште акте и обавља друге послове утврђене законом и општим актима.

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

Наставно-научно веће чине декан, продекани, шефови Катедара по функцији и три представника из реда асистената, као и представници студената из редова Студентског парламента. Седницама већа председава декан, кога у одсуству замењује један од продекана. Наставно-научно веће доноси наставни план и програм основних, специјалистичких, мастер и докторских студија, доноси програм научних истраживања и научних и развојних пројеката, чији је носилац Правни факултет, утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената, одлучује о наставној и научној сарадњи са институцијама у земљи и иностранству и др.

КАТЕДРЕ

Наставу на Правном факултету изводи компетенетан и афирмисан наставнички кор који чине 26 редовних професора, 5 ванредних професора, 10 доцената, 16 асистената и 4 сарадника у настави. Професори и асистенти су распоређени у девет катедара. То су: Катедра грађанскоправних наука; Катедра за јавно право; Катедра за међународно право; Катедра за теорију државе и права, филозофију права и социологију; Катедра за историју државе и права; Катедра за кривично право; Катедра привредноправних наука; Катедра за радно и социјално право; Катедра правноекономских наука и Катедра безбедносноправних наука.

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 95 гостију и нема пријављених чланова