Конкурс за упис на мастер академске студије права у шк. 2021/2022. години

 

important main
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

 Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

 Телефон: 021/6350-377

 Факс: 021/450-427

 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-10

 Жиро рачун: 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402)

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ


1. Број слободних места за упис студената:

 

На факултет се може уписати укупно 275 студената, и то:

  - 45 студената чије се образовање финансира из буџета и

 - 230 самофинансирајућих студената

 На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Право

30

135

165

86.000

1.200

Право, безбедност и унутрашњи послови

15

95

110

86.000

1.200

Укупно

45*

230

275

*Напомена: Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала и завршила основне студије у студије у статусу студената чије су студије финансиране из буџета Аутономне покрајине Војводине имају право да се у школској 2021/2022. години упишу применом афирмативних мера у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета на факултетима Универзитета у Новом Саду на којима су завршили основне академске студије, а у складу са програмом примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националности.

2. Услови конкурисања:

  На прву годину мастер академских студија, може да се упише лице које је завршило одговарајуће основне академске студије права које по називу, програму и обиму одговарају основним академским студијама које остварује Факултет и које испуњава остале услове прописане Конкурсом.

Без додатних услова, на студије се може уписати:

 а) лице које је стекло диплому (дипломираног правника) на правном факултету чији је оснивач Република Србија;

 б) лице које је завршило правни факултет чији је оснивач Република Српска;

 в) лице које је завршило правни факултет акредитован у другој држави, уз претходну нострификацију дипломе. 

 Мастер академске студије могу уписати и лица која су дипломирала на сродним факултетима друштвено-хуманистичких наука чији је оснивач Република Србија и Република Српска.

 Кандидати пријављени на Конкурс који не испуњавају услове за упис могу да стекну право уписа на мастер академске студије након положене разлике у испитима, а на основу претходне одлуке Комисије за разматрање и одлучивање о испуњености услова за мастер студије.

Напомене:

 -          Приликом пријаве на Конкурс кандидат се опредељује за један студијски програм.

 -          За потребе провере испуњености услова конкурисања кандидати који студије нису завршили на Правном факултету у Новом Саду достављају план и програм завршеног студијског програма и уверење о положеним испитима.

 -          Кандидати који нису завршили студијски програм 4+0 већ нпр. 3+1 треба за сваки завршени студијски програм посебно да доставе потврду о укупној дужини трајања студијског програма (према статуту високошколске установе), датуму уписа и датуму завршетка студијског програма, као и дужину студирања на студијском програму изражену у броју месеци. 3. Полагање пријемног испита

 Полагање пријемног испита није предвиђено.

4. Конкурсни рок:

  Први конкурсни рок:        

 -         Пријављивање кандидата: 6, 7. и 8. октобар 2021. године

 -         Објављивање прелиминарне ранг листе: 12. октобар 2021. године

 -         Објављивање коначне ранг листе: 14. октобар 2021. године

 -         Упис: 15. и 18. октобра 2021. године

Други конкурсни рок:       

 -         Пријављивање кандидата: 22. октобар 2021. године

 -         Објављивање прелиминарне ранг листе: 26. октобар 2021. године

 -         Објављивање коначне ранг листе: 28. октобар 2021. године

 -         Упис: 29. октобар 2021. године

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

а) Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају фотокопије које не треба оверавати.

 -          Образац П-2 (пријавни лист - купује се у скриптарници);

 -          диплома и додатак дипломи о стеченом високом образовању;

 -          лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте;

 -          доказ о уплати накнаде за пријављивање на Конкурс (уплатница). б) Документација која се подноси приликом уписа:

 -          за припаднике српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) оверену изјаву, на територији општине у којој живе, да су српске националне припадности;

 -          оверена фотокопија* дипломе и додатка дипломи о стеченом високом образовању;

 -          студентска књижица (индекс);

 -          две фотографије (3,5 х 4,5 цм);

 -          доказ о уплати накнаде за упис (буџетски);

 -          доказ о уплати школарине (уплатница), за самофинансирајуће студенте.

*Напомена: Фотокопију дипломе и додатка дипломи о стеченом високом образовању коју је издао Правни факултет у Новом Саду није потребно оверавати.

6. Новчане накнаде:

-          за пријављивање на конкурс: 2.600,00 динара (плаћају сви);

 -          за полагање разлике у испитима: 10.000,00 динара (по испиту);

 -          накнада за упис 6.900,00 (плаћају само буџетски);

 -          школарина: 86.000,00 динара (плаћају само самофинансирајући).

Напомене:

 -          Школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у износу од 48.000,00 дин, а други део у износу од 38.000,00 дин. приликом овере зимског семестра.

 -          Накнада за осигурање лица укључена је у цену школарине, односно, накнаду за упис.

 -          Накнаде, као и школарина, уплаћују се на рачун факултета (налази се у заглављу конкурса), доказ о уплати (примерак уплатнице) се подноси са документацијом.

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

 Редослед кандидата за упис у прву годину мастер студија утврђује Комисија за упис појединачно за сваки студијски програм.

За упис на мастер академске студије рангирају се студенти који испуњавају услове предвиђене Конкурсом, а рангирање се врши према следећој формули:

 

Напомене:

 -   У случају да се кандидат на ранг листи налази ван квоте предвиђене за упис на студијски програм за који се определио, биће допунски рангиран на листи других одговарајућих студијских програма, након последњег рангираног кандидата који се пријавио за тај студијски програм.

                        -    Кандидати који се у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу, што кандидати потврђују давањем изјаве при конкурисању.

                        -     Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија на територији Републике Србије, што сваки кандидат потврђује давањем изјаве при упису.

8. Начин и рокови за подношење приговора на утврђени редослед:

Кандидат може поднети приговор на тачност бодовања на прелиминарној ранг листи.

 Приговор се може поднети дана 13.10.2021. године у времену од 11.00 до 13.00 сати.

 Приговор се подноси декану, а предаје се на шалтеру Службе за наставу.

 9. Упис страних држављана:

Страни држављани се могу уписати само у статусу самофинансирајућих студената.

Страни држављанин приликом уписа подноси следећу документацију:

 -          извод из матичне књиге рођених;

 -          нострификовану диплому основних студија;

 -          доказ о регулисаном здравственом осигурању;

 -          доказ о знању српског језика; доказ о уплати школарине.

10. Напомена:

 -          Све информације у вези са уписом, налазе се на сајту Факултета.

                Д Е К А Н

                                                                                      проф. др Бранислав Ристивојевић

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 102 гостију и нема пријављених чланова