Конкурс за упис на докторске академске студије права у шк. 2021/2022. години

 

Vazna informacija 1
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

 Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

 Телефон: 021/6350-377

 Факс: 021/450-427

 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-10

 Жиро рачун: 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402)

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

 

 

ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE

1. Број слободних места за упис студената

На факултет се може уписати укупно 42 студената, и то:

 - 42 самофинансирајућа студента

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

 

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Право

0

42

42

150.000

1.270

У к у п н о: 

0

42

42

2. Услови конкурисања:

На прву годину докторских студија може се уписати лице које је завршило:

 -          одговарајуће основне академске студије права које по називу, програму и обиму одговарају основним академским студијама које остварује Факултет, и

 -          мастер академске студије права које по називу, програму и обиму одговарају студијама које остварује Факултет и које испуњава остале услове прописане Конкурсом за упис.

Право уписа на докторске студије имају лица која су завршила основне академске студије права са просечном оценом најмање 8 (осам) и мастер академске студије права са просечном најмање оценом 8 (осам).

Изузетно, на докторске студије може се уписати и лице које је завршило друге мастер академске студије, односно универзитетске основне студије (VII-1 степен) из друштвено-хуманистичких и других наука, ако испуњава захтеве из претходног става и под условом да положи одређене испите из програма студија права, које одреди Комисија, коју именује Декан Факултета.

Докторске студије могу уписати кандидати са знањем најмање једног светског језика.

Лица која су започела или завршила докторске студије на другој високошколској установи или на другом студијском програму имају право уписа на докторске студије на основу посебне одлуке Комисије за вредновање претходно завршених студија (у даљем тексту: Комисија за вредновање). 

 

3. Конкурсни рок:

 Први конкурсни рок:        

 -         Пријављивање кандидата: 6, 7. и 8. октобар 2021. године

 -         Објављивање прелиминарне ранг листе: 13. октобар 2021. године

 -         Објављивање коначне ранг листе: 15. октобар 2021. године

 -         Упис: 18. октобра 2021. године

 

Други конкурсни рок:       

 -         Пријављивање кандидата: 26. октобар 2021. године

 -         Објављивање прелиминарне ранг листе: 27. октобар 2021. године

 -         Објављивање коначне ранг листе: 28. октобар 2021. године

 -         Упис: 29. октобар 2021. године

 

4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

 а) Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају фотокопије које не треба оверавати.

 -          Образац П-3 (пријавни лист - купује се у скриптарници);

 -          дипломе и додатке дипломи о завршеним претходним нивоима високог образовања;

 -          доказ о знању најмање једног светског језика;

 -          лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте;

 -          доказ о уплати накнаде за пријављивање на Конкурс (уплатница).

 

б) Документација која се подноси приликом уписа:

 -          оверене фотокопије* диплома и додатака дипломи о стеченом високом образовању;

 -          студентска књижица (индекс);

 -          две фотографије (3,5 х 4,5 цм);

 -          доказ о уплати школарине (уплатница).

 

*Напомена: Фотокопију дипломе и додатка дипломи о стеченом високом образовању коју је издао Правни факултет у Новом Саду није потребно оверавати.

 

5. Новчане накнаде:

 -          за пријављивање на конкурс: 2.600,00 динара

 -          накнада за упис: 4.000,00 динара

 -          школарина за једну школску годину: 150.000,00 динара

 

Напомена: Школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у износу од 100.000,00 дин, а други део у износу од 50.000,00 дин. приликом овере зимског семестра.

 

6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Комисија за вредновање проверава за сваког пријављеног кандидата на Конкурс испуњеност услова за упис.

Комисија за вредновање доноси закључак у коме се наводи списак кандидата који испуњавају услове за упис на докторске студије појединачно за сваки студијски програм.

За упис на докторске академске студије рангирају се студенти који испуњавају услове предвиђене Конкурсом, а рангирање се врши према следећој формули:

 


 7. Начин и рокови за подношење приговора на утврђени редослед:

Приговор се може поднети дана 14.10.2021. године у времену од 11.00 до 13.00 сати.

Приговор се подноси продекану за наставу, а предаје се на шалтеру Службе за наставу.

Одлука о приговору се доноси најкасније у року од 3 дана.

Жалбу на одлуку о приговору кандидат може поднети декану у року од 24 сата од дана пријема исте.

 8. Упис страних држављана:

 

Страни држављанин има право да конкурише за упис на докторске студије под истим условима као и домаћи држављанин.

 Страни држављанин приликом пријављивања на Конкурс подноси следећу документацију:

 -          нострификовану диплому о претходно завршеним студијама које вреде најмање 300 ЕСПБ бодова;

 -          извод из матичне књиге рођених;

 -          доказ о регулисаном здравственом осигурању;

 -          доказ о уплати школарине (уплатница);

 -          сертификат о знању српског језика;

 -          доказ о знању најмање једног светског језика.

 

9. Напомена:

 -          Све информације у вези са уписом налазе се на сајту Факултета.

 

                Д Е К А Н

                                                                                      проф. др Бранислав Ристивојевић

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 103 гостију и нема пријављених чланова