План 2014

По овом студијском програму се почев од школске: 2021/22 не врши упис нових студената на I годину студија. На ОВОМ ЛИНКУ можете пронаћи актуелни програм.

Назив студијског програма: Национална безбедност      

Степен студија: Други

Назив нивоа студија: мастер академске студије

Година успостављања: 2014

Студије трају: 1 годину (2 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 4          

Обавезан завршни рад: ДА      

Обим студијског програма: 60 ЕСПБ    

Окончањем студијског програма стиче се: академски назив "мастер правник

Сврха студијског програма

Мастер академске студије Национална безбедност имају вишеструку сврху и значај јер студенту омогућавају продубљено стручно и научно усавршавање, подижу квалитет студентовог правног резоновања и расуђивања уопште.
Програм је осмишљен тако да студенту омогући стицање продубљених стручних знања у изабраним правним материјама, развије и подигне његову способност да тумачи, примењује и обликује правне норме.
Завршним радом, као самосталним и оригиналним писаним радом који садржи продубљену обраду неког питања у оквиру студијског програма мастер академских студија, студент доказује:
- да је способан да самостално и стваралачки примењује теоријска и практична знања која је стекао током студија;
- да ослонцем на своја знања о друштву и праву, стручну и научну литературу и одговарајуће истраживачке методе, са успехом образлаже које чињенице треба узети у обзир приликом тражења одговора на постављена питања;
- да поседује способност критичког мишљења и логичког закључивања;
- да је у стању да на јасан и аргументован начин изложи своје закључке;
- да поседује способност да настави студије/стручно усавршавање на начин који ће самостално изабрати.


Циљеви студијског програма

Програм мастер академске студије Национална безбедност је осмишљен на начин да студенту омогући стицање продубљених стручних знања у изабраним правним и релевантним ужим научним областима и развије његову способност да обликује, тумачи и примењује правне норме. С обзиром на то да је основна карактеристика студијског програма повезаност са савременим научним сазнањима у читавом низу правних и сродних научних дисциплина као и са вештинама и способностима које се заснивају на овим сазнањима, циљеви овог студијског програма су:
- Образовање високо стручног кадра који има целовито академско образовање из права као и специфичне компетенције неопходне за научноистраживачки и наставно-педагошки рад у изабраној ужој научној (безбедносноправној) области права;
- Континуирано унапређење образовања кроз наставне садржаје опште-теоријских и стручно- апликативних предмета;
- Проширење постојећих и стицање продубљених знања из безбедносноправне области као и даљи развој критичког начина мишљења интердисциплинарним изучавањем безбедносноправних феномена и овладавањем методама сазнавања права и бављењем права у пракси;
- Развијање језичких, комуникацијских и других вештина потребних за академске и професионалне активности студената.

 

Р.бр.

Назив предмета

Семестар

Статус

Настава

ЕСПБ

П

В

СИР

ПРВА ГОДИНА

1-4

Изборни предмети 1-4 ( бира се 4 од 15 )

1

ИБ

3

2

0

10

Заштита тајних података

1

И

3

2

0

10

Теорија политичких преврата

1

И

3

2

0

10

Економска безбедност

1

И

3

2

0

10

Организација и надлежност служби безбедности

1

И

3

2

0

10

Финансирање тероризма

1

И

3

2

0

10

Организација и послови полиције

1

И

3

2

0

10

Трговина људима

1

И

3

2

0

10

Стратегија националне безбедности

1

И

3

2

0

10

Безбедност и људска права

1

И

3

2

0

10

Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције

1

И

3

2

0

10

Посебне доказне радње

1

И

3

2

0

10

Контрола служби безбедности

1

И

3

2

0

10

Систем обезбеђења имовине и пословања

1

И

3

2

0

10

Систем заштите личности и објеката

1

И

3

2

0

10

Насиље у породици

1

И

3

2

0

10

5

Студијско истраживачки рад

2

О

0

0

20

0

6

Завршни рад

2

О

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

У првом семестру студент прати наставу и полаже испите из четири студијска подручја која је изабрао са листе изборних предмета. Савладавањем предметне материје студент продубљује знања која је у одређеним материјама стекао на основним студијама или стиче нова знања у материјама које нису обухваћене програмом основних студија.

Студент који је остварио најмање 30 поена по основу учешћа у наставним активностима на предмету стиче право на полагање испита из тог предмета у редовним и апсолвентским испитним роковима, почев од јануарског испитног рока.

У другом семестру студент, у консултацији с ментором, обавља студијски истраживачки рад (300 часова) везан за завршни рад, пише завршни рад и на крају га брани пред комисијом. Тема завршног рада мора се односити на неку од материја коју је студент слушао и полагао у оквиру предмета које је изабрао, а сам рад садржи продубљену обраду неког питања.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Knjiga predmeta - Nacionalna bezbednost (MAS) - 2014.pdf)Knjiga predmeta - Nacionalna bezbednost (MAS) - 2014.pdf 205 kB
mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 212 гостију и нема пријављених чланова